click here to go back to my homepage --- klik hier om naar mijn hoofdpagina te gaan


OVER DE WEERGAVE VAN ELK JAARTAL ALS COMBINATIE VAN SOMMEN, VERSCHILLEN, PRODUCTEN, QUOTIENTEN EN MACHTEN VAN EEN GEGEVEN KLEIN NATUURLIJK GETAL


We kunnen het jaartal 2000 schrijven als
2*(2+2*2*2)2+2/2.
Een weergave met minder 2 is niet mogelijk (zie NIEUWE WISKRANT december 1999, blz 54,55).


Hier volgt een pascal-programma waarmee u zulke weergaven kunt vinden met zomaar een klein natuurlijk getal p in plaats van 2.
Het idee is: als x geschreven kan worden met (bijvoorbeeld) vijf p, en y met twaalf p, dan
xy, x/y, x+y, x-y en xy met zeventien (vijf plus twaalf).
We beginnen met p en met 1 (dat is p/p) en vinden alle weergaven voor alle jaartallen tot 2500.
De enige beperking is dat we geen tussen-uitkomsten groter dan 8000 gebruiken.


Vraag uw vrienden een jaartal te noemen (ze zullen waarschijnlijk hun geboortejaar noemen),
en schrijf het met zo weinig 3 (of 11, of 13, etc) als mogelijk. Probeer te generalizeren en bewijzen te vinden. Succes.

klik hier om naar de volgende pagina te gaan


ON THE REPRESENTATION OF ANY YEAR NUMBER AS A COMBINATION OF SUMS, DIFFERENCES, PRODUCTS , QUOTIENTS AND POWERS OF ANY GIVEN SMALL NUMBER


We can write the year number 2000 as
2*(2+2*2*2)2+2/2.
A representation with less 2 is not possible (see NIEUWE WISKRANT december 1999, pages 54,55).


Here follows a little pascal-program that enables you to find such representations using any small natural number p instead of 2.
The idea is: if x can be written with (for example) five p, and y with twelve p, then
xy, x/y, x+y, x-y and xy with seventeen (five plus twelve).
We begin with p and with 1 (that is p/p) and find all representations for all year numbers up to 2500.
The only limitation is that we don't use interim-outcomes greater than 8000.


Ask your friends to say a year number (they will probably say their birthyears),
and write it with as few 3 (or 11, or 13, etc) as possible. Try to generalize and to find proofs. Good luck.

click here to go to the next page